GDQ Mätning för Team

Ostsymbol_gladasymboler

Vetenskapligt validerad metod för att mäta team

Group Development Questionnaire, GDQ, är världens första vetenskapligt belagda metod för att mäta gruppers effektivitet och utvecklingsbehov.
Dessutom är det både enkelt och snabbt att använda.
GDQ är ett statistiskt reliabelt instrument för att mäta hur grupper fungerar, utvecklat av forskaren Susan A. Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA.
GDQ är utformat för att stödja arbetsgrupper i att utvecklas och nå sina gemensamma mål på ett effektivt sätt.
Den mäter teamets mognad med utgångspunkt från IMGD-modellen.Tydlig bild av effektivitet och behov
GDQ ger en bild av gruppens effektivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. Det visar var gruppen lägger sitt fokus. Men framförallt visar det på vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas vidare.
Resultaten handlar om gruppen som helhet och bedömer inte individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, på medarbetarskapet såväl som på ledarskapet.
Frågeformuläret består av 60 frågor som tillsammans skapar ett nät för att fånga in gruppens sammanlagda upplevelse av styrkor och behov.
Bidrar till forskningÄn så länge pekar allt mot att grupper i Sverige har samma utveckling som grupper i USA, Mexiko och Japan, där GDQ också används. För att fördjupa kunskaperna om svenska grupper samlas avidentifierade och sammanställda GDQ-resultat i en svensk databas. Teamera AB bidrar till denna svenska del av den fortsatta forskningen.Mäter 13 områden
En GDQ-mätning undersöker gruppens/teamets sammanlagda 60 indikatorer inom 13 olika områden:

Upplever gruppen att de tillhör gruppen och känner de en trygghet i det?
Upplever gruppen att den behöver en tydlig ledning?
Finns det tillräckligt med struktur för att gruppen ska kunna samverka?
Pågår det maktkamper inom gruppen?
Finns det starka spänningar mellan medlemmar i gruppen?
Finns det opposition mot ledaren?
Arbetar man med eller mot varandra?
Är mål och arbetsstrukturer tydliga?
Finns det en hög emotionell teamkänsla?
Används ledaren som en resurs i teamet?
Finns det effektiva besluts- och utvecklingsstrukturer?
Är hög kvalitet, hög lönsamhet och högt välmående en norm?
Hur samverkar teamet med externa parter?Kräver licens

För att få använda GDQ som mätverktyg krävs licens, utfärdad efter utbildning av GDQ Associates AB.

Enkelt att använda

En GDQ-mätning är mycket lätt att genomföra med en grupp och ett väldigt kostnadseffektivt sätt att kunna fokusera på exakt rätt frågor i gruppen.